Способ получения взрывной эмиссии

 

,(-::», =;: -)

<.<

< (22) 3<)5!Ii,lñ:iо 18.09.72 1) IS289<3)4 20-25

< )1) .> >. КГ). Н О1! 9 02

1f j)1j ), )О

i! f) I ;! !3: . I ««

) всударств.";<ив:.-; кв„=»I(ò;

Сввета (5> :а;c t)îâ СС.""! )) fif I. <

1,—,31,«1К 621.385.032. .2! 2) (0S8.8) ,<> <

)it (! в, дв,<)а;а ..>:1(>ете!(н<3 (72) )f3 c)pi>i (1:)о(<рс тс !ill)l

В..)>). Жуков, Г, H. Фурсей и А. И, Южин

1 ) 3 I! 51 il ii I L . I Ь (,>1! СПОСОВ НОЛУЧГНИЯ ВЗPЫВНОИ ЭЧИССИИ

j ):3 < ) < ); ) <: (.:: I I I >

« I IIOO I !1, IC i i!;>i О: 5(«1

Э, I О 1-"i P C): I i i C) I 5) . I i O (! 1; : i <, i! О :> . ; I I O Е i : л< . l, Ii <." Гlt Ь!. «К(l I (l j() i>.

1 1 f> 11 () i I(<. 13. I !:I I! > .3, « I i:., :, . »,>< > 3

Ii f)I1 Il<) ( (li

1 1 ! I I O l> O Р C l () C"I I I ! 1 » ;; ! I(.) ",, . < ! : (" . ;) 1! и <. о !< o; o :I;) 5 ll i I..((1<) !< ф o O,1 >I i):;, к а,i!>!If>i о 1(о I I !)1 1 .-) >1:I i i 1111. В >i:> >I< .! 1 ;.>< Г!! )!« . ! 1 ! И f 1 . ! (): 1 О ". ., 1 !: < ! (3 1 : < i > I : I: ) », ) < . > . 1

f) () 3 P i ill O !! iIC, ll » 1:>< (Я:! (. )< 3 >(i

OOIO li f)O >! C>ж > i!i<1 ii

: I O I O Ii ) < ) < ),3 .

0 (i(, I: «, (1«)< «) >« ; t, l i I il:15!

133 >l>Il3 ()ll .),I»AC: !Oi:i:(>!! ) >1:,1< fill Е (i .(<,,. -О " 1;;; . « ; i I <) .< t>;3 ; 3 . -3;; . . . » (,, -, >, \;

) (<,, il сl О I,) ((, —, <-., 1 < >I

I > iI. I;) 5l< O . i !,: >! К Ii , <, ii, > I O;) O <

Фit:).>1:I:)O!31<><::.: )

lI,Oil I РО:3 ) «(1. i :!:I.

) «< 5: >11! O:: (., I> i() I ; i (IO i i<;, 1: i>, I, < t, ! (33!)i> !3!IO:I ) .ОIC i:)О! .!(O!1 «<>I:!О(1:.I (.р:3O. «)! ). .

)!i i! (Ь;)C. . I I>i. . ;<1 O. 1(: 3 51:3 315 С « 51 :3<» .1! i". 1 >Ь« !,,:. ..; I ":: iI"i«, i. ;:i:>I> I::(ii >!., !1,!!<: Г I:: f>. ::,,::.. <. . 1»:3:!!> «

I . C? < . . i ((< 3, i (. I 5< ) I < > > . I i <« I . .: < .. t) I < „< .;> ;< >1, i> (,, ;):! 1 I . (i;i: t f i, O <1<. i:!К . "..(.

«:« ).3

: > > 5 1,, li <) i i (>, « l (O; I Р О 1 3

«).>1:1, « >!!,, ) ;> (::<). (i:Ii i i :(. )li » 1 » <,»> ii:, (: »;,, 3, .ff O < . Il :! <,.> . О ж i !i

Г », ; — ;, ) 1 » (, : ., > I (; О O, » (1« . 1 :> (.. i > ;j O, 1 < i <> . . 1 5<

i; l Ж ..> < i,>.I!i : ., » (>,,". \ !;i 5. Ii f til:! (< .О:1(11. .1:! ..:!.>1,, .).:. :i Г:>< .I:I,»,»i ill!, i, i». iф i!. < К(!"; », I iI: I I I< IO.".1>11: <,".!> I<;O li >I i:>, I i>i

l.: :",Е i::i il:i < . >ill,i;I Г > ",i>i.i, i " C 3 Ь;I:I ) (t .Ij(>! ! I > i; >I«, I I I 5l Ф > » « < > (> 3 <1: I: I ",. < »:! « . .,",O: > ) «1:1 (()1!1. (<::i:i . Г: (. I», i «<".I < >Ко..! Н.:! "« ((. 1<.> )I:! »II i:.:) >I» f>: <. . :. О.

< " ,".I> I 1, 1:: . :. )IC, li )l 51 ф »,> ! .> . . "., l 3:: : : >I . . .i ; . I i >: < >, ; I < ! Г .:(i 1 ; « . (<

". >1:Ь: . i \ . .I;1 i, . I i: .: i "., I Ü (, 1 . >I i,: i><:! . I;! 1 И

« > °;; t >1» .„К(I;>it > li» > t3

:) >i:.:.; !5l ф,> >«i i:,)i, >!> « ! («,;((. .1 (,.3 -! i,<> "O I! . < I: <,:!> 5! )Ii« !t I 5I.

1 1 i>! 1(O !>« О<.".l; I!l . » i » О 1<(>«. >()— :,,(>(,! 1 ) Ii» >;» 1>,>:1 -), 1

I !

i <) ГО,(<>Н;;1(«;> Г:>O! I

, "; i,> < 1) «);) >," I>,,i) . ;1:1 5:)К 11:15! ,<, I:ë t

1 ) и

f l;О-i«, >»,К,; !И (, (О«1< .:I 3 i >,:«<: I ) ()> < >< i » 3 I И 1< ("Ь, (! Ь !! :

«: > 5 f)> ° i >I»I i: f,. .. I:11 > < .I(. <"

1 );» <;, ; ;, ", . : I i> < ) К I 1 i > 3 <1 ;> 13 . . i:> 1!

> .„,1

) (.о...<. t. B )k, 1. A<< >(îk>;k

1. ", 11. ((>(<си<он

1 с,<и<". о)> T.. ×>3?>0>k(>k)k>

Заказ 3347, 14 Из?(. Х2 1(33 1 Т„>иы Ю)3 11олиисиоо

Ц11И11П11 Гост;(и?>стисииого ко»:>г !от"и .и )(о) к; и:т и

113(13) >Lt>l )<и;.., >К-!>r> !);k г и>с.;. ),!(r,:,. 1 3

Тииог?>)><),и)5), и1>. (.I>; О!. и JI3 II! !iBI(i > 1)

C I ВИСМ ПЯП!75)ЖСППЯ Ь> <(ОЗ?СI! I ><<3

Л 0 Кс!. I h!!BI. (li(li i j)O!3 Э М

Зl П 00133 )! И и, li()II (j)Ill f) i! II I I 51 К<) i L), L

J) cL(C I 05!1!30 1:.cl!ОЛ 3! < I! <)Б I>)п!Сl(П:0 li f O:30,! II » ..L )I

П?>()МСЖ< ТКЯ Кс(ГОД - . 1(ilo, L II f)H I:O>il)IJL.:1,:» пример, элск)1)оппо! о ocii»лг!Ог)7()ф)). 3))(i,i .")<

)0 J1 Bсl;! 13))СЗI i! H О Г «(ОЗ(СП Гr! IIO >,и Ill

ПИ Я +Op!>I H f30!3 cl iii!5! (. >(((k);L(7 аl о 7(С П 3

3 0133 ПИ Я (iCr! Г))ОБ Э ЗI И k;H H (! >), !3 (3,.)hl. <. I . .I II< З!

ЛЛИ 1(.ЛЬП ОСТЬ И:>I II МЛ I>С <1 !! <1 !if) 5)Ж ()! )! 51 ф(>", : . I-<17 0 13 с(П И Я О Г J 7 3 I I H i!

ИМЕННО В МОМСПт t К КЯ!(7;(У С LЖЕ (jr)(71)М)!""

ВЯ(3ШИМИСЯ 1(СИТ(7 )Ми ЭМИССИИ llj) Illi,)().",) il, ДОПОЛПИТСЛЬПЫI! ИМП < ЛЬС I(E! !lf)5(Ж )i!!5! C. и.. 3 .

ПЛИ Г< >(с(>ТОПОЛИ!(ТС. IBIIOI Î EI. Bi. !(ГI ii> t

ОЬ)Т1> б()ЛЬ?ПС с?>(ПЛИТ>,Л 1>! ИЗ1П).(ЬС,! фо > >l ):. О(3<) ll И 51, !! ОО!и 133)>)Ь)Б Cфоl) i>I H J) O:3 313l kl п. <Г!I !,. )) .

J7OB ЭМИССИИ Ilj)ol!C> ОДИЛ IIO, L;IL ilL Г!3

J7И СCКОI 0 (li)Ë и ООЛ ЫIIC! I П c! )i f) )iЖ(.))

П03130ЛЯСТ IIO;! L ci ГЬ О()г!ЬПI)i(1>(7 КI!

ЭМИССИИ и HOBblC?li Ü Г ГЯОП

 • ilOL );;);>< «):. Ы )<:)! .

  ТОДО(3.

  ОТПОП)СПИС Я. >)IIЛИТМ (и >l:IМ. 1ЬГ(: I ) 5 ). .

  ElH H фо>) МИ))ОБ си (ПЯ И, I О ПО, I!!! I I Г, l >llo: О 5Ь!, . ° .

  СЯ 3!I cl. 1 ОГО\1 и и:! 3;31>)13 I< t >:.j (.! . (С f) i .)13!(Р 51Ж(. II È)I.

  С(ЗОрМПр(7!3с(ППС )(СI! Jf)O. 3 ЭМП. L!!H Й>:.()

  ИСХО <1И Г1> Тсl КЖС и 13 I ОЗ(ГГ! 3 I B, I«!>Bi I

  E (0 C T E> И М П < Л h C cl П и П >(3 51 Ж (! И 5) (JB >,! 3) ; П <Э Ь

  ПРО ГИВОПО >)(ОЖI! cl !Iо, 5! J) IIОС ГП !1 7I I!, I i>Г;)

  П ИТЕЛ ЬНОГО II 3 (? J3 5liliCПИ 51. < (7 Г51 . ) ) дст пр()ис.;(7..(п)е> п)7(70(7)! il (меж< кп

  3 IÎ, I,, Г(. 11(.)) 31(1151 133 J) I>l Бlio l! -. .,: II "L .. I

  0 C >,"1 С Т и < С Т П, (0 I I,) 7 О О и П ) 7, >, I! 7) «< ) . >

  М СЖ <, Тl .3 КЯ I О > — clll i>, (М I I 5<ñ I (t! i C:3!! . .! .

  < .,!Jl r< L .«,,)tJ

  )I < I ., и I )<),".I I »., .!;) . ,<М);)> > <О:Пll."<и !LLil: )ОБ Э. Ii!L

  i .:l L.,:,,, ., i! ) ГЛ<>,(). М >iÊJ!<) <,<, .<. Г . i И: I> (О,),, .I:i ;(!!().!:i < )<Гп I J) <):> э,! !I."i .! !i: I! > L,i ..l

  1>. k L <, i 5),: I (), I!I <:! Ii L . Ь

  r><> 3I:Iii . <,, I.!:() B.! fl<>

  Э )):)< Г !!l >,! «,, f> ) I B, c! <3 3 . Ь))3 !I П f) O B Э З; И Г c ?ll

  ) I:< 1 Гi. k! L I 31!L < I(7:!:>, . il!! Г(и I i! t! L ., )Ь . >,> 3.!

  I > .: Ь < > )! (>!! 5: I! Il !j 3 31(!! I!! Il Л<) )>I!< > i JJ>IOL" I>

  < < .!! о! I, . I I; . 1,<ГЯ I; I. I,!: <. I >!> з)oi >L I I !! I! i!1 II! Ii)) .>к )(<) <,!> <, l,l5I < i, ЬЬ«i(! I.I:>.к

  : ) ) ) .: .). >,). ))>)Г(, ЬГ ». Псн ) ):( Ь I .:!

  И, .. )) К,) К<>< Ь! ) ; «?):(> I<>l3, (>L!I 3 !.! :i>!! .

  >!< Г<> I: i>;I: > (L .IO<>!< "i>lil < )(< .) .«. ." ) ):) <> .<>I и 5: !L >I. II: >(l « l I ° < : (> 3 « . . )): И )!! : » !и I!! L . :i и <Г. )!, ), Ь.И >< <) ) .i !:iI, Il!J l:!:), <: ; i. >, ::« .;!< !< >) ) >)<, ; >< :! 3 r. rc>

  ;<, ) ) ., ) < ) И >)! i,! .:) <г Г I. l : k> и 3 I, < «, <Ь,, и r,<

  «, ) и )<>.< и .I, it, >, Ii<

  Способ получения взрывной эмиссии Способ получения взрывной эмиссии 

 •  

  Похожие патенты:

  Способ получения взрывной эмиссии

  Наверх